Skip to main content

Proces akvizície alebo predaja firmy je komplexný a zahrňuje mnoho právnych a finančných aspektov, ktoré treba dôkladne zvážiť a zvládnuť. V tomto blogu sa zameriame na tieto dve hlavné hľadiská a na to, ako sa s nimi vyrovnať:


Právne Aspekty:

  1. Due Diligence a Právne Dokumenty: Dôkladná kontrola dokumentácie a právnych zmlúv, ktoré sú nevyhnutné pre vyhodnotenie stavu spoločnosti a rizík spojených s akvizíciou alebo predajom firmy.

  2. Zmluvy a Záväzky: Preskúmanie a zabezpečenie všetkých zmlúv a záväzkov, ktoré môžu mať vplyv na obchod, vrátane zmlúv so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami.

  3. Právne Riziká a Obmedzenia: Identifikácia a riadenie právnych rizík a obmedzení, ako sú súdne spory, nedostatočné zmluvy alebo nezrovnalosti v dokumentácii.

  4. Regulačné Záležitosti: Dodržiavanie všetkých regulačných požiadaviek a špecifík, ktoré ovplyvňujú akvizíciu alebo predaj firmy.Finančné Aspekty:

  1. Finančná Analýza a Hodnotenie: Analýza finančných výkazov a ocenenie spoločnosti s cieľom určiť jej hodnotu a potenciálny vývoj.

  2. Daňové Aspekty: Posúdenie daňových dôsledkov  akvizície alebo predaja firmy, vrátane daňových povinností a záležitostí spojených s daňovými úľavami.

  3. Financovanie a Platebné Podmienky: Vyjednávanie finančných podmienok a zabezpečenie financovania na základe požiadaviek a plánov predaja alebo akvizície.

  4. Audity a Overovanie Účtov: Dôkladná kontrola účtov a finančnej histórie predávanej firmy s cieľom identifikovať možné riziká a zabezpečiť presnosť účtovných informácií.


Súčinnosť medzi právnym a finančným tímom je kľúčová pre úspešné riadenie týchto hľadísk. Dôkladné porozumenie týchto aspektov a ich riadne riešenie môže viesť k úspešnej transakcii pri akvizícii alebo predaji firmy.