Skip to main content

Proces akvizície alebo predaja firmy je komplexný a zahrňuje mnoho právnych a finančných aspektov, ktoré treba dôkladne zvážiť a zvládnuť. V tomto blogu sa zameriame na tieto dve hlavné hľadiská a na to, ako sa s nimi vyrovnať:

 

Právne aspekty:

  1. Due diligence a právne dokumenty: Dôkladná kontrola dokumentácie a právnych zmlúv, ktoré sú nevyhnutné pre vyhodnotenie stavu spoločnosti a rizík spojených s akvizíciou alebo predajom firmy.
  2. Zmluvy a záväzky: Preskúmanie a zabezpečenie všetkých zmlúv a záväzkov, ktoré môžu mať vplyv na obchod, vrátane zmlúv so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami.
  3. Právne riziká a obmedzenia: Identifikácia a riadenie právnych rizík a obmedzení, ako sú súdne spory, nedostatočné zmluvy alebo nezrovnalosti v dokumentácii.
  4. Regulačné záležitosti: Dodržiavanie všetkých regulačných požiadaviek a špecifík, ktoré ovplyvňujú akvizíciu alebo predaj firmy.

 


Finančné aspekty:

  1. Finančná analýza a hodnotenie: Analýza finančných výkazov a ocenenie spoločnosti s cieľom určiť jej hodnotu a potenciálny vývoj.
  2. Daňové aspekty: Posúdenie daňových dôsledkov  akvizície alebo predaja firmy, vrátane daňových povinností a záležitostí spojených s daňovými úľavami.
  3. Financovanie a platebné podmienky: Vyjednávanie finančných podmienok a zabezpečenie financovania na základe požiadaviek a plánov predaja alebo akvizície.
  4. Audity a overovanie účtov: Dôkladná kontrola účtov a finančnej histórie predávanej firmy s cieľom identifikovať možné riziká a zabezpečiť presnosť účtovných informácií.

 

Súčinnosť medzi právnym a finančným tímom je kľúčová pre úspešné riadenie týchto hľadísk. Dôkladné porozumenie týchto aspektov a ich riadne riešenie môže viesť k úspešnej transakcii pri akvizícii alebo predaji firmy.